Informace pro pozůstalé

Co dělat, když Vás opustí blízká osoba? informace pro pozůstalé

K vyřízení pohřbu stačí pouze Váš občanský průkaz, další doklady, jako občanský průkaz zesnulého, je možné dodat později. Oblečení pro zesnulého rovněž předáte v naší kanceláři. Zde si dále domluvíte veškeré podrobnosti, týkající se pohřbu – datum a místo posledního rozloučení, hudbu, smuteční řeč, květinovou vazbu, parte, které Vám hned na místě vytiskneme. Zároveň obdržíte objednávku s podrobnou kalkulací pohřbu.

Pro vyřizovatele pohřbu vystavíme potvrzení, které dotyčný uplatní jako nárok na pracovní volno s náhradou mzdy.

Úmrtí doma

Když dojde k úmrtí doma, je třeba zavolat linku 155. Přivolaný lékař provede ohledání a vystaví List o prohlídce zemřelého. Teprve potom je možné kontaktovat pracovníky naší pohřební služby, kteří zajistí převoz a případně i oblečení zemřelého a poradí pozůstalým, jak dále postupovat při

vyřizování pohřbu.

Úmrtí ve zdravotnickém a jiném zařízení

V takovém případě jsou nejbližší kontaktováni personálem zařízení a sami se pak mohou rozhodnout,

jakou pohřební službu si zvolí. V kanceláři pohřební služby, kam přinesou oblečení pro zemřelého a jeho občanský průkaz, pak dojednají všechny podrobnosti.

Další informace telefonicky nebo na e­mail.

Přijměte, prosím, naši pomoc a dovolte nám, abychom Vám byli nápomocni a stali se Vašimi odbornými poradci a průvodci.


Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení §14 a § 20d až § 20za zák. č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli ( klientu) tato 

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách. 

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.